เกี่ยวกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ท่านหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านการทำกลยุทธ์และประสบการณ์ด้านกลยุทธ์โดยตรงกับบริษัทชั้นนำมานานกว่า 25 ปี ทั้งบทบาทของ อาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช โดยดร.ธนัยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น Fellow ขององค์กร Strategic Planning Society (FStratPS) นอกจากนี้ ดร.ธนัยยังเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook Private Group “Strategy Essential – แก่นกลยุทธ์” Digital Community ด้านกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

บทบาทของ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

เนื่องด้วยความสามารถและประสบการณ์กว่า 25 ปี ของ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ในปัจจุบัน ดร.ธนัยได้ดำรงตำแหน่งหลายบทบาทที่เป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนงานด้านกลยุทธ์แก่ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย บทบาทหลักของดร.ธนัย มีดังนี้

บทบาทที่ปรึกษา ดร.ธนัยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย และ SME ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ธนาคาร, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, การแพทย์, พลังงาน, อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ และอีกมากมาย ดร.ธนัย ได้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทที่การออกแบบกลยุทธ์  นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ดร.ธนัยยังมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบกลยุทธ์ (Strategic Planning Facilitation) ดร.ธนัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนกระบวนการคิดเรื่องกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และ action plan ที่ทำให้แผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จ

บทบาทวิทยากร  ดร.ธนัยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแก่ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆมากมาย ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และ การทำ workshop เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านกลยุทธ์ของผู้บริหารในองค์กร 

บทบาทโค้ช – ดร.ธนัยได้รับความไว้วางใจให้เป็น ที่ปรึกษาส่วนตัว ของ CEO และ ผู้บริหารระดับสูง หลายท่าน โดยเป็นการโค้ชแบบส่วนตัว (one-on-one coaching) 

บทบาทนักพอดแคสต์ – ปัจจุบันดร.ธนัยเป็น co-host ในรายการ “Strategy Clinic” ทาง The Standard Podcast ดร.ธนัยได้เผยแพร่ความรู้ด้านกลยุทธ์ในมุมมองต่างๆให้กับผู้ชม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ง่าย

บทบาทอาจารย์ ใบปัจจุบัน ดร.ธนัยได้สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) และ Consulting Methodology ในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่าง College of Management Mahidol University และ Chulalongkorn Business School 

Strategic Management Professional (SMP)

International Association for Strategy Professionals (IASP)

See View

Strategic Thinking and Management for Competitive Advantage

Wharton Executive Education, Philadelphia, USA (2011)

See View

Designing and Executing Strategy

Harvard Executive Education (2013)

See View

Executing Strategy for Results

London Business School (2022)

See View

Change Management Certification Program

Prosci Change Management Association

See View

Strategic Foresight Course

The Futures School

See View

Consulting Experiences: 2005 - Present

Corporate Training Experiences: 2008 - Present

Coaching Experiences: 2007 – Present

Academic Experiences: 1994 - Present

 

TNI and Associates Co., Ltd. (2017 – Present)
Director

 

Chulalongkorn University, Faculty of Commerce and Accountancy (2010-2011)
Faculty Member

    

IBM Global Services (2001-2002)                                                               
Consultant and Project Manager  - Business Strategy, Financial Services Sector and Distribution Sector

 

The Boston Consulting Group (1999-2000)
Associate Consultant

 

ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) University of New South Wales, Canberra, Australia

 

ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.

 

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Strategic Thinking and Management for Competitive Advantage Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

 

Designing and Executing Strategy Harvard Business School, U.S.A.

 

Executing Strategy for Result London Business School, The U.K.