ทำไมต้อง ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

“FAILURE IS PART OF WITHOUT FAILURE, WE WILL NOT LEARN AND IMPROVE.”

ความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์และประสบการณ์กว่า 25 ปี: ด้วยประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ที่หลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มายาวนานกว่า 25 ปี และได้รับการรับรองจากสมาคม International Association of Strategy Professional ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ธนัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่องค์กรสามารถไว้วางใจ พร้อมเข้าใจได้ถึงทุกบริบทขององค์กรที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าธุรกิจจะอยู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือต้องการกลยุทธ์เพื่อการเติบโต  เรามีความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตไปได้ในอนาคต

ความใส่ใจในความต้องการลูกค้า: ดร. ธนัยมุ่งมั่นในการใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละองค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

การเน้นผลลัพธ์: เบื้องหลังผลงานความสำเร็จขององค์กร ถือเป็นสิ่งพิสูจน์ผลลัพธ์จากกลยุทธ์ที่ถูกช่วยออกแบบและผลักดันโดย ดร.ธนัย ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของดร.ธนัย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้น หรือ ระยะยาว

 

หากท่านสนใจบริการของ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายในลำดับถัดไป

การให้คำปรึกษา (Consulting)

เราเชื่อว่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละปัญหาธุรกิจจะมาจากตัวขององค์กรเอง ดังนั้น Process-driven Approach จึงเป็น approach ที่เหมาะในการให้คำแนะนำในแต่ละองค์กร ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริง และใช้แล้วเกิดประสิทธิผล ในกระบวนการนี้จะเริ่มจากการระดมไอเดียร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ และร่วมกันคิดวางแผนกลยุทธ์ จนไปถึงแผนการนำไปปฏิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

 

See View

การฝึกอบรม (Training)

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถคือ การพัฒนาพนักงานในองค์กร รวมไปถึง การพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อดึงศักยภาพในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้และมีกลยุทธ์ รวมไปถึง soft skills ด้วย ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในองค์กรยุคปัจจุบันที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู้เป้าหมายได้

เนื่องด้วย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร มุ่งเน้นและใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ดร.ธนัยจะคัดสรรเนื้อหาในการอบรมด้านกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเพิ่มทักษะที่องค์กรนั้นๆควรพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาถึงบริบทของปัจจัยต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรนั้นได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

See View

การโค้ช (Coaching)

หลักการของการโค้ชโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร จะมุ่งเน้นความสำคัญในการหา Solutions มากกว่าการดูที่ปัญหาขององค์กร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล (Personalize Coaching) เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทั้งผู้บริหารระดับสูงและ Talent ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้นำธุรกิจในอนาคต

ดร.ธนัย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร NeuroLeadership Group ซึ่งได้รับการรับรองจาก International Coach Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การโค้ชของ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

  • การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching)
  • การโค้ชด้านธุรกิจทั่วไป (Business Coaching)
  • การโค้ชทีมบริหารโครงการ (Project Team Coaching)
  • การโค้ช Talent (Talent Coaching)
See View

การบรรยาย (Speaking)

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ในการบรรยาย เรื่องหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ให้กับหลากหลายองค์กร ในรูปแบบ Public Speaking อาทิเช่น The Secret Sauce Summit, Tech Sauce Summit, ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ อื่นๆอีกมากมาย    

See View